Home >
Privacy statement

Privacy Statement Haigh, Thomas & Bell Associates

Inleiding

Ons Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Haigh, Thomas & Bell Associates, kortweg HTBA. HTBA is een handelsnaam van HTBA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62575708.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij bij HTBA: alle informatie die herleid kan worden tot jou als individu. Denk hierbij aan je naam, adres en woonplaats. Maar ook aan bijvoorbeeld je telefoonnummers, postcodes met huisnummers en je geboortedatum. In dit Privacy Statement beschrijven wij hoe er zorg dragen voor jouw privacy; hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens, voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens en wanneer delen we jouw persoonsgegevens met derde partijen, zoals onze klanten.

Binnen HTBA nemen wij jouw privacy serieus. Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast hebben wij een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld (FG). Deze is ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je privacy gerelateerde vragen hebt of wanneer er onduidelijkheden zijn naar aanleiding van ons Privacy Statement of wanneer je klachten hebt over hoe wij omgaan met privacy, kan je via privacy@HTBA.nl in contact komen met onze FG. Mocht je het noodzakelijk achten om klachten te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dit via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Doel voor verwerking

Haigh, Thomas & Bell Associates verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden en managen van recruitment-diensten voor opdrachtgevers
  • het identificeren en beoordelen van kandidaten voor (toekomstige) functies bij opdrachtgevers
  • ondersteuning bij het (doen) sluiten en managen van arbeidsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
  • beheer van onze onderlinge relatie (door o.a. door te informeren via nieuwsbrieven, vacatures en marketing-uitingen)
  • administratie ten behoeve van onze recruitment-diensten

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen en deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens

Wanneer jij je aanmeldt op onze website, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Voor het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Wij verwerken de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Wij spannen ons in om jouw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.

Bewaren van persoonsgegevens

In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren jouw gegevens op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Automatisch gegenereerde informatie

Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van cookies en pixel tracking. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat de jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Pixel tracking gebruiken we om te zien hoe je op onze website terecht bent gekomen. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je in je browservoorkeuren aangeven dat je geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan jou aangeboden kan worden.

Wij gebruiken, onder andere, cookies en pixels om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het klikgedrag op onze website, monitoren we de hoeveelheid bezoekers en kijken we hoe lang ze op de site blijven. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn niet direct herleidbaar tot een individu. Daarnaast maken we gebruik van bijvoorbeeld Indeed en Google Analytics voor verdere optimalisatie van onze website en dienstverlening. Doordat de servers van Google zich buiten de Europese Unie bevinden, gelden daar andere regels. Inmiddels zijn afspraken vastgelegd zodat zij voldoen aan de privacy afspraken zoals die binnen de AVG zijn vastgelegd. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie) of voor zover gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

Wij kunnen jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Inzien / wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens

Door een email te sturen naar privacy@htba.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.